STATUT Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa

Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej (w tym przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Dz.U. z 2001 roku, nr 79, poz. 885, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie reprezentuje interesy przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług pogrzebowych, cmentarnych, prosektoryjnych, kremacyjnych, kamieniarskich, kwiaciarnianych, transportu międzynarodowego, produkcji trumien, urn, akcesoriów oraz wszelkich wyrobów i usług związanych z branżą pogrzebową.

§ 3

Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem „Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa”.

Dział II

Cele i zadania Stowarzyszenia

§ 7

Do celów i zadań Stowarzyszenia należą:

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania przez:

§ 9

Zarząd Stowarzyszenie może powoływać pełnomocników regionalnych dla reprezentowania Stowarzyszenia na określonym obszarze.

Na zasadach określonych przez Zarząd pełnomocnik regionalny może utworzyć biuro regionalne.

Pełnomocnik regionalny może być w każdym czasie odwołany przez Zarząd.

Dział III

Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Stowarzyszenie posiada jedynie członków zwykłych.

 2. Członkiem Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą określoną w § 1, z wyjątkiem podmiotów prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe. Członkiem Stowarzyszenia może być w szczególności każdy ze wspólników spółki cywilnej prowadzącej taką działalność.

 3. Członkiem Stowarzyszenia może być również osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną prowadzącą działalność, o której mowa w ust. 1. Osoba prawna może dokonać wskazania tylko jednej osoby fizycznej. Wskazanie może zostać cofnięte, co może być podstawą orzeczenia przez Zarząd o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 11

 1. Decyzję w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Zarząd po rozpatrzeniu deklaracji zainteresowanego podmiotu i zweryfikowaniu spełnienia warunków wskazanych w § 10.

 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia składa deklarację w formie określonej przez Zarząd (zobowiązując się do przestrzegania Statutu oraz opłacania składek członkowskich) oraz przedstawia dokumenty potwierdzające jej związek z działalnością gospodarczą w zakresie branży pogrzebowej.

§ 12

Członek Stowarzyszenia wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście, bądź przez pełnomocnika ustanowionego na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym.

§ 13

Członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,

 2. uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

 3. korzystania ze wszelkich form pomocy Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

  1. przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć w realizacji statutowych celów i zadań Izby,
  3. swoim działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby,
  4. regularnie opłacać składki członkowskie,
  5. odnosić się z szacunkiem i lojalnością do członków Stowarzyszenia i jego organów,
  6. stosować się do uchwał organów Stowarzyszenia, niezależnie od ich osobistej oceny,
  7. w razie konieczności – na wezwanie organów Stowarzyszenia stawiać się w wyznaczonym czasie i miejscu, a także składać niezbędne wyjaśnienia na piśmie.
 2. O ewentualnej niemożności stawiennictwa lub złożenia wyjaśnień członek Stowarzyszenia jest zobowiązany powiadomić pisemnie właściwy organ Stowarzyszenia uzasadniając niemożność stawiennictwa lub złożenia wyjaśnień.

§ 15

 1. Zarząd Stowarzyszeniu stwierdza ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu w przypadku:
  1. złożenia Zarządowi na piśmie oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
  2. śmierci,
  3. niespełniania warunków członkostwa wskazanych w § 10,
  4. nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy, po pisemnym wezwaniu do uregulowania zaległości z wyznaczeniem przynajmniej tygodniowego terminu,
  5. prawomocnego ukarania za przestępstwo popełnione umyślnie w związku z prowadzeniem działalności określonej w § 1 Statutu.
 2. Członek Stowarzyszenia może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§ 16

Uchwałę lub orzeczenie o utracie członkostwa doręcza się zainteresowanemu z pouczeniem o trybie odwołania.

Od uchwały lub orzeczenia o utracie członkostwa zainteresowany może odwołać się na piśmie do Walnego Zgromadzenia, w terminie 14 dnia od dnia doręczenia odpisu uchwały lub orzeczenia.

Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie.

Doręczona zainteresowanemu uchwała lub orzeczenie w przedmiocie utraty członkostwa podlega wykonaniu niezależnie od wniesienia odwołania.

Dział IV

Organy Stowarzyszenia

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 17

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego działają społecznie i nieodpłatnie, a swoje obowiązki wykonują jedynie osobiście.
 3. Nie można łączyć członkostwa organach Izby wskazanych w ust. 1 pkt 2-4.
 4. Bez zgody Walnego Zgromadzenia członkostwa w organach wymienionych w ust. 1 pkt 2-4 nie można łączyć z pełnieniem funkcji w organach podmiotów, które mają podobny zakres działania.

§ 18

W skład organów Stowarzyszenia mogą wchodzić wyłącznie członkowie Stowarzyszenia.

§ 19

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata, przy czym upływa z dniem, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie zwołane dla dokonania wyboru nowego Zarządu.

Rozwiązanie lub skrócenie kadencji Zarządu powoduje automatyczne skrócenie kadencji Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego z dniem najbliższych wyborów do Zarządu.

Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, w tym samym trybie następuje również odwołanie członków organów.

Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego wygasa na skutek: 1. rezygnacji złożonej Zarządowi, 2. śmierci, 3. odwołania przez Walne Zgromadzenie, 4. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 5. prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub przestępstwo przeciwko mieniu lub dokumentom. 6. zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia.

W przypadku niedokonania wyboru członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie kadencja organów Stowarzyszenia przedłuża się, a Zarząd jest zobowiązany do zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wyborów.

§ 20

Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mają obowiązek: 1. wypełniać powierzone im obowiązki z najwyższą starannością i zaangażowaniem, 2. kierować się w pełnieniu powierzonej funkcji dobrem Stowarzyszenia oraz dobrem środowiska zawodowego, 3. traktować wszystkich członków Stowarzyszenia na równych prawach, 4. w granicach swych zadań, wiedzy i możliwości służyć radą, informacją i pomocą wszystkim członkom Stowarzyszenia.

§ 21

Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą wykorzystywać powierzonych im funkcji we własnych sprawach, dla korzyści własnej lub osób im bliskich albo korzyści związanych z nimi przedsiębiorców.

Zakazu z ust. 1 nie stosuje się w przypadku zbieżności interesu pełniącego funkcję z interesem Stowarzyszenia lub środowiska zawodowego

§ 22

Powołane w Stowarzyszeniu komisje i zespoły problemowe działają społecznie i nieodpłatnie.

Rozdział II

Walne Zgromadzenie

§ 23

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku, najpóźniej do 31 maja.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.

W przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd do dnia 30 kwietnia, zwołuje je Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej, a w przypadku niemożności jej podjęcia – samodzielnie.

O miejscu, terminie i porządku obrad zawiadamia się wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi na co najmniej 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Projekt porządku obrad przedstawia Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie. Wnioski członków w przedmiocie zmiany lub uzupełnienia porządku obrad powinny być składane Zarządowi najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Wniosek niezgłoszony w tym trybie może zostać przyjęty przez Zgromadzenie większością 2/3 głosów.

§ 24

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd :
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zwołuje je Komisja Rewizyjna.

§ 25

W Walnym Zgromadzeniu członkowie Stowarzyszenia uczestniczą osobiście lub przez pełnomocników ustanowionych z podpisem notarialnie poświadczonym.

Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka Stowarzyszenia.

Pełnomocnik nie może być członkiem Stowarzyszenia.

Każdy członek Stowarzyszenia dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.

§ 26

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 50% członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie, z zastrzeżeniem postanowienia § 47 ust. 1.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalenie statutu Stowarzyszenia i zmian w statucie,
 2. uchwalenie regulaminu wyboru władz Stowarzyszenia oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 3. wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia,
 4. wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 5. zatwierdzenie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 6. wytyczanie kierunków działania oraz uchwalenie programów Stowarzyszenia,
 7. zatwierdzanie rocznego budżetu Stowarzyszenia
 8. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
 9. udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich wpłaty,
 11. wyrażanie zgody na powierzanie Stowarzyszeniu wykonywania niektórych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej,
 12. nadawanie w drodze uchwały godności „Honorowego Prezesa Stowarzyszenia” byłemu Prezesowi,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze Statutu.

Rozdział III

Zarząd

§ 28

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.

Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych Statutem dla innych organów.

Zarząd - za zgodą Walnego Zgromadzenia - może występować z wnioskiem do Rady Ministrów o powierzenie Stowarzyszeniu wykonywania niektórych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji.

Zarząd ma obowiązek składania sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 29

Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa Stowarzyszenia oraz od 4 do 6 członków Zarządu.

Walne Zgromadzenie przed przystąpieniem do wyborów ustala liczbę członków Zarządu.

W przypadku ustania członkostwa członka Zarządu nie ma obowiązku przeprowadzania wyborów uzupełniających, jeżeli w składzie tego organu pozostaje co najmniej 3 członków.

Na czele Zarządu stoi Prezes Stowarzyszenia.

Zarząd wybiera spośród swoich członków nie więcej niż dwóch Wiceprezesów.

§ 30

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, wśród których jest Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia.

§ 31

W zależności od potrzeb Zarząd może powoływać doraźne lub stałe komisje problemowe, będące organem pomocniczym Zarządu przy opracowywaniu i realizacji zadań Stowarzyszenia.

§ 32

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu, nie mniej niż trzech.

Głosowanie na posiedzeniach Zarządu jest jawne, jeżeli żaden z jego członków nie zażąda utajnienia głosowania. W takim przypadku o sposobie głosowania decyduje Zarząd zwykłą większością głosów.

W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Komisja Rewizyjna

§ 33

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia, za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzeczeń Sadu Koleżeńskiego.

Walne Zgromadzenie wybiera pięciu członków Komisji Rewizyjnej.

W przypadku ustania członkostwa członka Komisji Rewizyjnej nie ma obowiązku przeprowadzania wyborów uzupełniających, jeżeli w jej składzie pozostaje co najmniej trzech członków.

Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 34

Do Komisji Rewizyjnej należy: 1. przeprowadzenie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 2. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia, 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Stowarzyszenia wraz z wnioskami, 4. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu, 5. wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,

§ 35

Komisja Rewizyjna podejmuje czynności w składzie co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 36

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

Głosowanie na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej jest jawne, jeżeli żaden z jej członków nie zażąda utajnienia głosowania. W takim przypadku o sposobie głosowania decyduje Komisja Rewizyjna zwykłą większością głosów.

Rozdział V

Sąd Koleżeński

§ 37

Walne Zgromadzenie wybiera pięciu członków Sądu Koleżeńskiego

W przypadku ustania członkostwa członka Sądu Koleżeńskiego nie ma obowiązku przeprowadzania wyborów uzupełniających, jeżeli w jej składzie pozostaje co najmniej trzech członków.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 38

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: 1. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu, uchwał władz, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów kupieckich lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia, 2. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

§ 39

Sąd Koleżeński orzeka w składzie nie mniejszym niż trzech członków.

Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, każdego z członków Stowarzyszenia - nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 40

Wobec członka Stowarzyszenia, który dopuścił się zachowań wskazanych w § 38 pkt 1 Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary: 1. upomnienie, 2. naganę, 3. zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia, 4. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 41

Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 42

Orzeczenia i uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.

Głosowanie na posiedzeniach jest jawne, jeżeli żaden z jej członków nie zażąda utajnienia głosowania. W takim przypadku o sposobie głosowania decyduje Sąd Koleżeński zwykłą większością głosów.

Głosowanie nad orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego jest tajne.

Dział V

Gospodarka finansowa i majątek Stowarzyszenia

§ 43

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.

Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.

§ 44

Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z: 1. składek członkowskich, 2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów, 3. wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenia, 4. wpływów z działalności statutowej, 5. dochodów z majątku Stowarzyszenia.

§ 45

Każdy Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do wniesienia wpisowego i opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

Wpisowe należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, w przypadku niedopełnienia tego obowiązku, uchwała o przyjęciu do Stowarzyszenia traci moc. Członek Stowarzyszenia może korzystać z praw członkowskich dopiero po wpłaceniu wpisowego.

Składki członkowskie należy wpłacać miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto Stowarzyszenia lub do kasy Stowarzyszenia.

Z ważnych przyczyn, na wniosek zainteresowanego, Zarząd ma prawo do obniżenia składki członkowskiej na przyszłość oraz do umorzenia do 50% zaległości w składkach.

§ 46

Dla realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach: 1. działalność wydawnicza i poligraficzna, w tym wydawanie biuletynu branżowego 2. reklama, 3. organizacja targów i wystaw branży pogrzebowej, 4. doradztwo dla przedsiębiorców branży pogrzebowej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwami, 5. organizacja i prowadzenie kursów, szkoleń i innych pozaszkolnych form kształcenia dla potrzeb przedsiębiorstw branży pogrzebowej. 6. usługi finansowe, księgowe i ubezpieczeniowe.

Dział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 47

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.Kraków, 2021.03.01


Logowanie Statut Artykuły SPIP

Opracowanie oprogramowania PixelSoft Sp. z o.o.
biuro@pixelsoft.com.pl